گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» تأسيس شده است. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.
هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‌اي است كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند.
هيات‌هاي اجرايي طبق قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي عهده دار وظايفي هستند كه انجام برخي از آنها مستلزم بهره برداري از وب سايت است.
-هيأت اجرايي انتخابات در هر استان وظيفه برگزاري انتخابات را دستگاه نظارت استان به عهـده دارد . برخي از ايـن وظائف عبارت از موارد زير است :
 • 1) اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
 • 2) تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره
 • 3) اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنـين نشـاني محلهـاي ثبـت نـام داوطلبين
 • 4) درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
 • 5) تعيين روز و ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابـات كـه بايـد در يـك روز انجـام شـود
 • 6) اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه براساس جدول مـاده 61 آئـين نامـه اجرائـي قـانون نظـام مهندسي و كنترل ساختمان
 • 7) اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي رسد.
 • 8) ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم.
 • 9) درج آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان در روزنامـه هـا (روزنامـه رسـمي مصوب مجمع عمومي سازمان استان بايد حتماً جزء اين روزنامه ها باشـد . )، انتشـار آن در سـايت اينترنتـي نظـام مهندسي استان، نصب در محل هاي مناسب، در معرض ديد اعضاي نظام مهندسي استان
 • 10) انتشار فهرست نهائي داوطلبان تاييد شده حداقل دو هفته قبل از روز اخذ راي
 • 11) شمارش آرا زير نظر دستگاه نظارت استان ، تنظيم صورتجلسـه شـمارش آرا و انتشار آن پس از تاييد دستگاه نظارت.


سايت هيات اجرايي معمولاً چهار الي پنج ماه به انتخابات مانده فعاليت خود را آغاز مي‌كند و چند ماه بعد از انتخابات هم فعال است.
بيشترين ترافيك سايت روز راي گيري و ساعات پاياني اين روز ات كه گاهاً تعداد بازديد كننده در اين ساعات به بيش از ده ها هزار بازديد كننده مي‌رسد.
در اين سايت امكانات زير پيش بيني شده بود:
 • اطلاعيه‌ها و اخبار هيات اجرايي و دستگاه نظارت انتخابات
 • معرفي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به سازمان‌هاي نظام مهندسي و انتخابات.
 • امكان دريافت پوستر انتخابات با كيفيت‌هاي متفاوت
 • معرفي حوزه‌هاي اخذ راي
 • امكان ارسال نظرات و پيشنهادات بصورت مستقيم به دستگاه نظارت و هيات اجرايي
 • معرفي نامزدهاي انتخابات به تفكيك رشته
 • پيش بيني يك صفحه اختصاصي به هر نامزد براي ارائه سوابق كاري، بيان ديدگاه‌ها و نظرات به همراه عكس

اين سايت به آدرس 5th-entekhab.com فعال شده بود به كه تا يك سال پس از اتمام انتخابات فعال بود.
نمونه كارها نمونه كارها

تصاوير پروژه
وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_1 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_2 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_3 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_4 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_5 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_6 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_7 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_8 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_9 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_10 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_11 وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران_12
برگشت به صفحه قبل گروه مهندسي افراسافت
بستن پنجره